Who's Who

Minister
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh Kalraj Mishra (Minister) 23061566, 23061739 23063141 168
Sh Vijay Vishwas Pant (PS) 23061566, 23061739 23063141 2 323 165
Sh Govind Ram Jaiswal (OSD) 23061566/23061739/23 23063141 2 323 165
Sh Gyan Chand Jain (Addl.PS) 23061566/23061739/23 23063141 2 323 165
Minister Of State
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh Giriraj Singh (Minister Of State) 23063826/36 133
Sh Sudhanshu Kumar (PS) 23063826/36 227 B1
Sh Haribhai Parthibhai Chaudhary (Minister Of State) 23062066/23063527 23062067 39
Dr. Jaipal Singh (PS) 23062066/23063527 23062067 2 450 40
Personal Staff () 23062066/23063527 23062067 2 460 37A
Secretary
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh K.K. Jalan (Secretary) 23062107, 23061023 23063045 169
Sh Inder Raj Anand (PPS) 23062107, 23061023 23063045 2 349 169A
Sh C I George (PA) 23062107, 23061023 23063045 2 349 169A
Additional Secretary
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh Surendra Nath Tripathi (AS & DC) 23061176 23062315
----------- (AS & FA) 23062630 23063105 294
Joint Secretary
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh Manoj Joshi (JS-SME) 23063283 23062336 2 342 122B
Sh B H Anil Kumar (JS-ARI) 23061543 23062858 2 293 171
Sh S.K. Mishra (Sr PPS) 23063283 23062336 2 230 122 A
Sh D Sridharan (PA) 23061543 23062858 3 238
Economic Adviser
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh D.P.S. Negi () 23063433 2 222 124-C
Smt. Sunita Malhotra (PPS) 23062736 265-A
NIC Unit
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh Shubhendu Kumar (TD) 23061158
Sh S K Gupta (TD) 23061158 737, Nirman Bhawan
Sh Akshit (Sr. S/W Developer, eOffice) 23061546 23061546 3 346 470
Administrative Unit
Name & Designation Office phone Office Fax Extention Room No
Sh Samar Nanda (DS-ARI) 23062745 23062886 3 271 275-D
Sh Kamal Verma (PPS) 23062745 3 277 265-A
Sh A.K. Chaubey (DS-SME) 23061636 2 362 356-A
Dr P.G.S. Rao (Director-SME) 23063198 23061756 2 241 254
Sh. N.K Choudhary (PS) 23063198 23061756 2 361 261
Sh L Haokip (Director-SME) 23061431 2 428 123
Sh R R Meena (DS-Coir) 23062736 2 238 321
Smt. Sunita Malhotra (PPS) 23062736 265-A
Sh Bhaskar Kalra (US) 23063293 3 244 429-D
Sh J K Sahu (US-KVI) 23062573 2 245 436
Sh Magan Lal Khatik (SO-General Section) 23061574 3 329 429-D
Sh Devki Nandan (US-I F Wing) 23062148 2 420 732, Nirman Bhawan
Sh R.K. Sinha (US-I F Wing) 23061461 2 479 732, Nirman Bhawan
Sh Karanjit Singh Ngangbam ((Dy. Dir)) 23063142 3448 268
Sh Anil Kumar (US-Coir) 23063641 3 336 450
Sh K P Singh ((OL)) 23062672 2 312 433
Smt. Renu Kapoor (US) 23062210 3 261 429-C
Sh Ajay Kumar (SO -SME & CDN) 23061500 3 283 462
Sh R.K. Bairiya (SO-EDI) 23063289 2 239 460
Sh Ashok Kumar (SO-IC) 23063526 3 368 462-A
Sh B.P. Pant (SO-Vigilance Section) 23063643 2 236 429-B
Sh. N. Raja Swamy (SO-KVI) 23063290 3 218 468-C
Sh Mukesh Kumar (Protocol Asstt) 23063273 2 400 170
Sh K. Thomas Maring (SO-KVI) 23063295 3 409 343
Sh Vivek Mathur (SO-SFURTI) 23063295 2 377 343
Smt. Sunita Attri ((SO-COIR)) 23063641 3 336 450